2013. február 1., péntek

Családegyesítés hogyan? - Eljárás szakértőkkel!

A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról [Hivatalos Lap L 251., 2003.10.3.].
ÖSSZEFOGLALÓ
Az irányelv célja a családegyesítési jogra vonatkozó közös szabályok megállapítása. Ezek lehetővé tennék az Európai Unió területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok családtagjai számára, hogy velük a tartózkodás helye szerinti tagállamban egyesüljenek. A cél a családi egység védelme és a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének elősegítése.

Az irányelv nem alkalmazandó Írországban, Dániában és az Egyesült Királyságban. Mindemellett nem zárja ki a nemzeti jogszabályok által elismert esetlegesen kedvezőbb feltételeket.

Feltételek

Családegyesítést harmadik ország olyan állampolgára kérhet, aki valamely tagállamban legalább egy évig érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és megalapozott kilátásai vannak a letelepedési jogosultság megszerzésére.

Ezzel szemben az irányelvet nem kell alkalmazni az Unió polgárának családtagjaira, valamint harmadik országok azon állampolgárára, aki menekültstátus elismeréséért folyamodik, és kérelme tekintetében még nem hoztak végleges határozatot, vagy aki ideiglenes védelemben részesül.

Családegyesítést vehet igénybe:

•a családegyesítő házastársa;

a házaspár kiskorú gyermekei (azaz azok a nem házas gyermekek, akiknek életkora nem haladja meg az érintett tagállam joga által megállapított nagykorúsági életkort) vagy a házaspár egyik tagjának kiskorú gyermekei, beleértve az örökbefogadott gyermekeit is, ha az érintett szülői felügyeleti joggal rendelkezik, és a kiskorú gyermekek az ő eltartottjai.

A tagállamok bizonyos feltételek mellett a következők esetében is engedélyezhetik a családegyesítését:

•első fokú egyenes ági felmenő rokonok (a külföldi állampolgár szülei);

•felnőtt, nem házas gyermekek;

•élettárs.

A poligám házasságot nem ismerik el: a családegyesítés joga kizárólag egy női házastársat illet meg. Hasonlóképpen nem élhetnek a családegyesítés jogával azon házastársak gyermekei, akiktől a beutazást megtagadták, kivéve, ha a gyermek érdekében ez szükséges (az 1989. évi gyermekjogi egyezmény alkalmazásában).

A tagállamok emellett előírhatják, hogy a családegyesítőnek és házastársának a családegyesítési jog gyakorlását megelőzően be kell töltenie egy minimális életkort (amely legfeljebb a 21. életév lehet).

Eljárás

A tagállamok határozzák meg, hogy a családegyesítésre irányuló kérelmet maga a harmadik ország állampolgára vagy családtagjai nyújtsák-e be. A különleges esetek kivételével a családegyesítés által érintett családtagnak az eljárás során az Európai Unió területén kívül kell tartózkodnia. A kérelemhez csatolni kell a családi kapcsolatot és a megállapított feltételeknek való megfelelést igazoló okmányokat. A kérelmet legkésőbb az annak benyújtásától számított hat hónapon belül el kell bírálni.


Az érintett személlyel szemben elvárás lehet, hogy rendelkezzen az általános egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő szálláshellyel, betegségbiztosítással, valamint a saját maga és családtagjai eltartásához elégséges állandó forrásokkal. Ezenfelül kötelezhető arra, hogy a családegyesítést megelőzően bizonyos ideig (legfeljebb két évig) – a nemzeti jognak megfelelően – eleget tegyen a beilleszkedéssel kapcsolatos intézkedéseknek.

A közrend, a belbiztonság és a közegészség alapján megtagadható a családtagok beutazása és tartózkodása. Ugyanez a szabály érvényes csalás (irathamisítás, érdekházasság stb.) esetén is. Ugyanezen indokok alapján a már kiadott engedély visszavonható, vagy megtagadható annak megújítása.

Azon személyek számára, akiknek a kérelmét elutasítják vagy engedélyüket nem újítják meg vagy visszavonják, fellebbezési jogot kell biztosítani.

Különleges rendelkezések vonatkoznak a menekültek családegyesítésére, elsősorban a családtagok fogalmának meghatározása, a családi kapcsolatot igazoló dokumentumok, a szállással, betegségbiztosítással és állandó forrásokkal kapcsolatos feltételek, valamint a beilleszkedéssel kapcsolatos intézkedéseknek való megfelelés tekintetében.

A családtagok jogai

A külföldi állampolgár családtagjai a családegyesítőével azonos érvényességi idejű tartózkodási engedélyre jogosultak, és azonos feltételek mellett vehetik igénybe az oktatási, foglalkoztatási és szakképzési lehetőségeket.

Legkésőbb ötéves tartózkodás után a házastárs vagy az élettárs, továbbá a nagykorúságát elért gyermek független tartózkodási engedélyre jogosult.

A független tartózkodási engedély megadásának feltételeit és időtartamát a nemzeti jog határozza meg. A családi kapcsolat felbomlása esetén a tagállamok korlátozhatják az engedély megadását.

(http://europa.eu/legislation_summaries)Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS